Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
      25/09/2020
TG GT 2h1h0h23h22h21h20h19h18h17h16h15h14h
1TV Lạng SơnH--

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>