Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 17h16h15h14h13h12h11h MAXMIN
1TV Lạng SơnH09:00247662476824766

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>