Số liệu mực nước (cm) Thống kê>>

TT Công trình Điểm
đo
Lần đo
cuối
     
TG GT 14h13h12h11h10h9h8h7h6h5h4h3h2h
1TV Lạng SơnH14:152477424775247772477724778247792478024781247822478324785247852478724789

Số liệu mưa (mm) Thống kê>>